Pot do postelje

Pot do postelje

Pot do postelje

Pot do postelje

Pot do postelje

Pot do postelje

1. Razpis za študijsko leto 2022/23

Pogoj pridobitve ležišča je prijava na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih  več+povezava. Razpis je objavljen v začetku junija tekočega koledarskega leta na spletnem portalu eVŠ in na spletni strani študentskih domov,  www.sd.upr.si.

2. Pogoji prijave za pridobitev subvencije in kriteriji točkovanja

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
so državljani Republike Slovenije,
imajo status študenta in se izobražujejo po programih, ki se izvajajo kot redni  ali izredni  študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,
imajo status študenta in se izobražujejo po programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,
povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
niso izključeni iz doma.
Kriteriji točkovanja so trije:
dohodek na člana družine
uspeh v minulih letih šolanja,
oddaljenost kraja prebivališča do kraja študija

3. Kateri člani gospodinjstva se upoštevajo pri izračunu materialnega položaja študenta?

Upoštevajo se tisti družinski člani, ki so na dan poizvedbe navedeni v gospodinjski evidenci, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve. Za ožje družinske člane študenta v istem gospodinjstvu se šteje starše (tudi mačeha ali očim oziroma partner matere ali očeta), sorojence, posvojence, rejence ter osebe pod skrbništvom (ne pa stari starši, tete, strici in nečaki).

4. Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

soglasje študenta in družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2021,
dokazila o preživnini oziroma rejnini, če jo družinski član prejema (iz dokazila mora biti  razviden znesek za leto 2021),
dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2021,
otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,
potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,
dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu, pridobljenem v tujini (za študij v Sloveniji pisarna za študentske domove pridobi podatek za visokošolske študente po uradni dolžnosti),
dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu za višješolske študente, vpisane v drugi letnik.

Splošni pogoji za dodelitev subvencije so določeni v Pravilniku o subvencioniranju bivanja

5. Elektronska prijava za sprejem in podaljšanje bivanja

Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ . Rok za oddajo je 16.8.2022. Študent lahko odda le eno vlogo. V primeru, da po 16. avgustu v študentovi družini nastanejo izjemne okoliščine, lahko prošnjo za sprejem odda kadarkoli med letom. Oddaja vloge za sprejem in podaljšanje je mogoča na 3 načine:

s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo in priloge  odda v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do vključno petega delovnega dne po oddaji v eVŠ v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču (za vloge, izpolnjene v eVŠ do 16. avgusta 2022, je treba obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču do 23. avgusta 2022). Priloge se odda v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo in priloge odda v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).

Po zaključenem postopku točkovanja boste po pošti prejeli odločbo Pisarne za študentske domove, v kateri bo odločeno o vaši pravici do subvencioniranega bivanja.

6. Prednostna lista

Prednostna lista je seznam posameznikov, ki so se prijavili na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja in izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje. Vrstni red na listi je sestavljen na podlagi zbranih točk na razpisu. Zaradi varovanja osebnih podatkov najdete vašo vlogo s pomočjo številke vloge, ki je zabeležena na prvi strani vaše prošnje (desno zgoraj).

7. Napotitev na vselitev 

Po objavi prednostne liste in ko izpolnjujete vse pogoje (status študenta – vpis), prejmete s strani Pisarne za študentske domove vabilo-obvestilo za vselitev. Vabila se pošiljajo po 15. septembru tekočega leta po vrstnem redu čakajočih na prednostni listi glede na število prostih razpisanih ležišč. Vabilo vključuje podatke o tem, kdaj in kje se zglasite in kaj potrebujete za vselitev.

8. Pravilnik

Vsi postopki prijave na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja so opredeljeni v  Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov.

Accessibility